OBCHODNÍ PODMÍNKY

KE STAŽENÍ:

pdf-icon Odstoupení od kupní smlouvy

pdf-icon Reklamační protokol

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

BUTTERFLY VISION s.r.o.

IČ: 28174577

DIČ: CZ28174577 (plátce DPH)

se sídlem: Rižská 1580/11, Praha 10, Hostivař

zapsané u Městského soudu, oddíl C, vložka 130635

kontaktní údaje: BUTTERFLY VISION s.r.o., Rižská 1580/11, Praha 10, 10200

e-mail: info@solarsun.cz

telefon: +420 731 899 161

číslo bankovního spojení: 43-535420247/0100 

účet vedený u Komerční banky Praha 11.

www.solarsun.cz

(dále jen „prodávající“)  

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.solarsun.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Záruka na zboží

1. Provozovatel poskytuje na předmět koupě kupujícímu, který je spotřebitelem, záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Poskytuje-li výrobce zboží záruku delší než 24 měsíců, platí záruční doba stanovená výrobcem, pokud je jako záruční doba uvedena prodávajícím na internetových stránkách www.solarsun.cz.

2. Zárukou za jakost se provozovatel zavazuje, že věc bude po dobu záruky (záruční lhůty) způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

4. Provozovatel neodpovídá za závady a poškození předmětu koupě způsobené vnější událostí, neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby nebo užitím nebo údržbou předmětu koupě v rozporu s návodem na použití nebo návodem pro údržbu. Provozovatel také neodpovídá za opotřebení předmětu koupě způsobené obvyklým používáním.

III. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat ceny, včetně ceny za dopravu, která je automaticky vygenerována systém poté, co je vloženo zboží do objednávkového systému a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu po potvrzení zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů a kliknutím na tlačítko "OBJEDNAT" Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.  Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

9. Objednávka bude prodávajícím stornována, pokud kupující do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky zboží nevyzvedne v případě osobního odběru nebo do 3 pracovních dnů neprovede úhradu při zadání platby převodem nebo přes platební bránu. O prodloužení termínu rezervace může kupující požádat e-mailem na info@solarsun.cz.

V. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VI. Kontrola zboží při osobním převzetí

Kupující při osobním převzetí na provozovně prodávajícího řádně zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail info@solarsun.cz.  

Kupující dále bez zbytečného odkladu po převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat dle objednávky má, nepoškozenost zásilky při přepravě a podobně. V případě nesrovnalostí má povinnost nahlástit neprodleně tuto skutečnost dopravci nebo odesílateli.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VII. Osobní odběr na provozovně prodávajícího

Ten je možno provést na provozovně: Butterfly Vision s.r.o., Na Špičníku 421, 257 26 Divišov, vždy po předchozí telefonické nebo písemné domluvě!, adresa je taktéž uvedena v sekci "Kontakty".

U osobního převzetí si prosím vždy zboží překontrolujte, zda je objednávka kompletní, nepoškozena a úplná.

Při vyzvednutí zboží budete vyzváni k předložení čísla Vaší objednávky.

Při osobním odběru je možné zboží zaplatit hotově nebo platební kartou.
Platba převodem - zboží zaplatíte bankovním převodem nebo ONLINE platbou poté si jej vyzvednete na provozovně.
Osobní odběry nejsou nijak zpoplatněny nad rámec ceny uvedené v objednávce. 

VIII. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo: 43-535420247/0100, vedený u Komerční banky, Praha 11.
 • v hotovosti nebo platební kartou přes platební terminál při osobním odběru v provozovně BUTTERFLY VISION s.r.o., Na Špičníku 421, 257 26 Divišov.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši dle zaslané objednávky, kde je kupní cena zřetelně uvedena.

3. V případě platby v hotovosti nebo terminálem je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3. dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány PAYS postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

7. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce (dle zvolené volby kupujícího)
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího (dle zvolené volby kupujícího)

8. Volba způsobu dodání a způsobu platby se provádí během objednávání zboží v objednávkovém systému e-shopu..

9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat obsah zásilky, zda není nijak poškozena, správnost zaslaného zboží,počet kusů, kompletnost celé zásilky. Tuto kontrolu je provést nejlépe ihned po odbržení, popř. do 5 pracovních dní od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace nemusí brát prodejce zřetel.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

IX. A-Odstoupení od smlouvy

1.a Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu..

2.a Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3.a Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4.a Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5.a Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář Odstoupení od kupní smlouvy k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6.a Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.a Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8.a Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9.a Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10.a Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11.a Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

B-Odstoupení od smlouvy - PODNIKATEL

1.b Kupující, který není spotřebitelem, ale podnikatelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14ti dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující – podnikatel nebo kupujícím – podnikatelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

2.b Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující – podnikatel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat provozovatele formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

3.b Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

4.b Pokud kupující – podnikatel odstoupí od kupní smlouvy, provozovatel vrátí platbu za zboží do 14ti dnů ode dne obdržení vráceného zboží kupujícím – podnikatelem.

5.b Provozovatel vrátí za podmínek dle čl. 4.b platbu za zboží, kterou od kupujícího – podnikatele obdržel, poníženou o 25%, s čímž kupující – podnikatel výslovně souhlasí (jedná se o poplatek za možnost kupujícího – podnikatele odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží (tzv. stornopoplatek).

6.b Pro vrácení platby (ponížené o částku dle čl. 5.b) použije provozovatel stejný platební prostředek, který použil kupující – podnikatel pro provedení počáteční transakce, pokud kupující – podnikatel výslovně neurčí jinak.

7.b Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle kupující – podnikatel zpět nebo je předá na adrese BUTTERFLY VISION s.r.o., Na Špičníku 421, 257 26 Divišov. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující – podnikatel odešle zboží zpět před uplynutím 14ti dnů.

8.b Pokud zboží nemůže být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese kupující – podnikatel přímé náklady spojené s vrácením zboží.

9.b Kupující – podnikatel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

10.b Práva dle čl. "PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY - PODNIKATEL". má kupující – podnikatel pouze v případě, že není spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Reklamace (Práva z vadného plnění)
 
Postup reklamace. (reklamované zboží zasílejte prosím na adresu provozovny DIVIŠOV - Butterfly Vision s.r.o., Na Špičníku 421, 257 26 Divišov). Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.solarsun.cz  vyplní reklamační protokol (ke stažení Reklamační protokol, kde uvede typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady a zašle ho na info@solarsun.cz. Nejpozději do 3 pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu a potvrzení přijetí reklamace.
 
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele.
Reklamace zboží se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.
Pokud budete mít dotaz ohledně stavu Vaší reklamace, obraťte se na infolinku +420 731 899 161, nebo zašlete dotaz na email: info@solarsun.cz
Zboží zákazník může také reklamovat osobně na uvedené provozovně (provozovna Divišov), kde bude zboží přijato a bude sepsán reklamační protokol.
 

X. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3. pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10. Volbu způsobu reklamace má kupující.

11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

XI. Zpětný odběr elektrozařízení

Dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat použité elektrozařízení. Elektrozařízení můžete doručit na naší provozovnu, zajistíme ekologickou likvidaci. Taktéž můžete využít pro odevzání Sběrný dvůr ve Vašem okolí, vše je bezplatné.

XII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.(info@solarsun.cz)

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XIII. Mimosoudní řešení sporů

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle paragrafu 14 zákona č. 634/1992 SB. „V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce: Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz “

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XIV.   Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

COOKIES

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies.

1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je ke stažení ZDE.

2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je ke stažení ZDE.

 XV. POZÁRUČNÍ SERVIS

U zboží zaslaného k pozáruční opravě je nejprve provedeno nacenění servisních prací a toto nacenění je odesláno zákazníkovi. Na základě rozhodnutí zákazníka je proveden další postup. V případě nerealizace servisních prací z rozhodnutí zákazníka má zákazník 14 denní lhůtu na vyzvednutí zboží zpět. Po uplynutí této doby je účtován skladovací poplatek 30Kč včetně DPH za každý započatý den uskladnění. Poplatek je splatný nejpozději v den vyzvednutí uskladněného zboží.

 XVI. POPLATEK ZA USKLADNĚNÍ ZBOŽÍ

Objednávky, které jsou uhrazeny ale nejsou vyzvednuty na provozovně Divišov jsou zdarma uloženy po dobu 14 dnů. Po této době je účtován skladovací poplatek 30Kč včetně DPH za každý započatý den uskladnění.

U ostatního zboží, které spadá do výhradního zajištění odvozu z provozovny Divišov zákazníkem platí stejné podmínky 14-denní úschovy Zdarma, poté je účtován poplatek za každý započatý den 30Kč včetně DPH. 

Rozhodným dnem o zahájení počítání lhůty je den, kdy obdrží zákazník informaci o možnosti zboží vyzvednout. Poplatek je splatný nejpozději v den vyzvednutí zboží.

 XVII. RECENZE

Naše recenze jsou ověřovány, zveřejněné produktové recenze jsou spojené pouze se zákazníky, kteří si na našem e-shopu daný produkt zakoupili. (Recenzovaný produkt byl zakoupen na našem eshopu)

Pravidla pro uživatelské recenze.

Osobní zkušenost je nenahraditelná. Jsme vděční za každého zákazníka, který se rozhodne podělit se o své poznatky z používání produktu nebo služby zakoupené u nás. Každá uživatelská recenze projde schvalovacím procesem. Cílem není cenzura nebo snaha o zatajování negativ. Naopak. Cílem je zajistit, abychom na našem webu nepublikovali falešná hodnocení, která by naše zákazníky mohla uvést v omyl.

Jak zajistit, aby byla vaše recenze schválena bez problémů?

Ohodnoťte produkt hvězdičkami a vyplňte klady, zápory a nejlépe i komentář.

 • Pište pravdivě, upřímně, nebojte se zmiňovat i negativa.

 • Držte se tématu. Hodnoťte pouze produkt, se kterým máte přímou zkušenost.

 • Recenze nekopírujte z jiných webových stránek, ani na ně neodkazujte.

  Dorazil vám výrobek pozdě, byl poškozený obal nebo jsme vám špatně poradili? Pak nás na to upozorněte pomocí kontaktního formuláře, nebo prostřednictvím reklamačního procesu.

Čeho se určitě vyvarovat?

 • Vulgarismů, rasismu, vyzývání k násilí, osobních útoků apod.

 • Falešných recenzí s motivací uvést naše zákazníky v omyl.

 • Uvádění osobních údajů vašich nebo třetí strany a porušování ochrany soukromí.

 • Vznášení dotazů: pro tyto účely slouží kontaktní formulář nebo diskuze.

 • Řešení problémů přímo nesouvisejících s kvalitou výrobku nebo služby: stížnosti na dopravu, poškozené balení, chybějící dárek apod.

 

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a vzorový formulář k podání reklamace.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 6.2.2024

Přílohy:

pdf-icon Odstoupení od kupní smlouvy

pdf-icon Reklamační protokol